Informacijos apie pažeidimus teikimas

UAB „Vilniaus aidai“ (toliau – Įmonė) savo veikloje siekdama skaidrumo ir laikydamasi teisės aktų reikalavimų, Įmonėje įdiegė vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir sukūrė kitas priemones asmenų, pranešančių apie pažeidimus, konfidencialumui užtikrinti. 

Asmuo, turintis informacijos apie Įmonėje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo, sutartinių ar kitų santykių su Įmone, turi teisę konfidencialiai apie tai pranešti Įmonei

 1. užpildydamas pranešimo formą arba 
 2. pateikdamas laisvos formos pranešimą, nurodžius, kad toks pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Laisvos formos pranešime turi būti nurodyta:

 1. informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui žinoma informacija apie asmenį (-is), kuris (-ie) rengiasi daryti pažeidimą, jį daro, padarė arba dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 2. informaciją apie pažeidimą pateikiančiam asmeniui žinoma informacija apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybės (kada, kokiu būdu ir koks pažeidimas padarytas, daromas ar rengiamasi padaryti ir pan.);
 3. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 4. informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, santykis su Įmone*, kontaktiniai duomenys (atsižvelgiant į asmens pageidaujamą bendravimo su Įmone būdą: telefono numeris, asmeninio elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
  * tarnybos, darbo ar sutartiniai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykiai su Įmone arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbantis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis Įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams
 5. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
 6. jei įmanoma, kita turima informacija, duomenys, dokumentai, atskleidžiantys galimo pažeidimo požymius.

Informacija apie pažeidimą Įmonei konfidencialiai gali būti teikiama:

 1. elektroniniu paštu pagalba@vilniausaidai.lt;    
 2. paštu adresu Žarijų g. 6A, Vilnius. Ant voko aiškiai ir įskaitomai turi būti užrašyta „Informacija apie pažeidimą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą“;
 3. tiesiogiai, atvykus į Įmonės biuro patalpas, adresu Žarijų g. 6A, Vilnius, pirmadieniais – penktadieniais (išskyrus švenčių dienas) nuo 8 val. iki 17 val.
 4. Informaciją apie Įmonėje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą pažeidimą gali pateikti asmuo, kurį sieja ar siejo darbo, sutartiniai ar kiti santykiai su Įmone.

Aukščiau nurodyti informacijos teikimo apie pažeidimus būdai, užtikrinant asmens konfidencialumą, nėra skirti asmenims, siekiantiems apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Asmuo Įmonei pateikdamas pranešimą apie pažeidimą sutinka, kad Įmonė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, tvarkytų jo asmens duomenis pranešimo administravimo, nagrinėjimo, tyrimo atlikimo ir komunikacijos su informaciją apie pažeidimą pateikiančiu asmeniu tikslais. 

Asmens duomenys, gauti asmeniui pateikiant informaciją apie pažeidimą ir (ar) tokią informaciją nagrinėjant, tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Įmonės Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, Privatumo politikos ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

UAB "Vilniaus aidai"
Žarijų g. 6A, LT-02300 Vilnius
Tel.: (8 5) 2600350
El.paštas: info@vilniausaidai.lt